Koop op afstand maakt werk incassospecialisten moeilijker

De wetgeving bepaalt dat bij een dagvaarding rondom het kopen op afstand, oftewel overeenkomsten die op afstand worden afgesloten, nogal wat eisen aan de verkoper worden gesteld. De rechter toetst dit ambtshalve! Betaalt een klant die online heeft gekocht iets niet, dan heeft de leverancier of de betrokken incassospecialist nu een hele checklist te doorlopen, alvorens hij succesvol kan dagvaarden. Dit kost veel extra tijd waarvoor u als incassospecialist niet krijgt betaald. Gelukkig maakt de Modellengenerator het net een stukje makkelijker.

Verplichting leverancier

We gaan even de inhoud in: de leverancier moet aantonen en toelichten dat hij op duidelijke en begrijpelijke wijze onder ander de volgende informatie aan de consument heeft verstrekt:

a. De voornaamste kenmerken van de zaken of de diensten;
b. De identiteit van de handelaar, zoals zijn handelsnaam;
c. Het geografisch adres, telefoonnummer, fax en e-mailadres van de handelaar en, indien van toepassing, het geografische adres en de identiteit van de handelaar voor wiens rekening hij optreedt;
d. Wanneer dat verschilt van het overeenkomstig onderdeel c verstrekte adres: het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de handelaar en, indien van toepassing, dat van de handelaar voor wiens rekening hij optreedt, waaraan de consument eventuele klachten kan richten;
e. De totale prijs van de zaken of diensten, met inbegrip van alle belastingen en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn;
f. De kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
g. De wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de handelaar zich verbindt de zaak te leveren of de diensten te verlenen en, voor zover van toepassing, het klachtafhandelingsbeleid van de handelaar;
h. Indien een recht van ontbinding van de overeenkomst bestaat: de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig art. 6:230o BW, alsmede het modelformulier voor ontbinding opgenomen in bijlage I, deel B, van de Richtlijn consumentenrechten5;
i. Voor zover van toepassing: de verplichting van de consument de kosten van het terugzenden van de zaken te dragen in geval van uitoefening van het recht van ontbinding en, voor een overeenkomst op afstand, indien de zaken door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de zaken;
j. Ingeval de consument zijn recht van ontbinding uitoefent nadat hij een verzoek tot nakoming tijdens de ontbindingstermijn heeft gedaan overeenkomstig art. 6:230t lid 3 BW of art. 6:230v lid 8 BW: de verplichting van de consument aan de handelaar diens redelijke kosten te vergoeden zoals bepaald in art. 6:230s lid 4 BW;
k. Indien niet voorzien is in het recht van ontbinding van de overeenkomst: de informatie dat de consument geen recht van ontbinding heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht van ontbinding;
l. Een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden;
m. Voor zover van toepassing: het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, van diensten na verkoop en van commerciële garanties;
n. Voor zover van toepassing: het bestaan van relevante gedragscodes, bedoeld in art. 6:193a lid 1, onderdeel i, BW, en hoe een afschrift daarvan kan worden verkregen;
o. Voor zover van toepassing: de duur van de overeenkomst of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde duur is of stilzwijgend vernieuwd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
p. Voor zover van toepassing: de minimumduur van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor de consument;
q. Voor zover van toepassing: het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de handelaar moet betalen of bieden;
r. Voor zover van toepassing: de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;
s. Voor zover van toepassing: de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de handelaar op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;
t. Voor zover van toepassing: de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waarbij de handelaar zich heeft aangesloten, en de wijze waarop daar toegang toe is.

Lijst precontractuele informatieverplichting: ruimte voor interpretatie

De Rechtbank stelt per dossier tal van vragen aan de hand van een lijst van precontractuele informatieverplichtingen, die incassospecialisten per dossier dienen te beantwoorden. Dit geldt voor alle zaken waarbij sprake is van een overeenkomst op afstand. Dit is geen eenvoudige opgave, zeker aangezien er veel ruimte voor interpretatie is. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan wordt de zaak direct afgewezen. Een mooi voorbeeld ziet u hieronder, waarin u leest dat het niet puur om e-commerce bedrijven draait.

Voorbeeld

Een man gaat naar de tandarts in verband met problemen met zijn gebit. Hij gaat akkoord met een behandelplan dat op de stoel wordt doorgenomen en later, per e-mail voorzien van prijsopgave, wordt toegestuurd voor akkoord. Is er dan sprake van een overeenkomst op afstand? De tandarts ziet dat waarschijnlijk niet zo. Uiteindelijk betaalt de eindcliënt niet, waarna – na buitengewone incasso - wordt overgegaan tot dagvaarding. Vervolgens dient de tandarts, omdat dit mogelijk wel wordt gezien als koop op afstand, antwoord op deze vragen te geven.

Hieronder een screenshot uit de Modellengenerator, waarin een voorbeeld aan een gebruiker wordt geschetst. U krijgt hiermee een beeld hoe een dergelijke invulling eruit ziet, oftewel wat u moet doen om aan de richtlijnen te voldoen.De uitdaging voor de incassospecialist

Als incassospecialist bent u hierdoor veel meer (ongeveer twee keer zoveel) tijd kwijt, waarvoor u niet krijgt betaald. Het verzamelen van screenshots en bewijzen, vragen veel van de kostbare tijd van u en uw cliënt. Binnen de Modellengenerator wordt de laatste hand gelegd aan een geautomatiseerde dagvaarding voor het kopen op afstand. Zodra we de lijst aan contractuele verplichtingen binnen de dagvaarding automatiseren, bespaart u hierop aanzienlijk tijd.

Automatiseren van dagvaarding

De kunst zit hem in het deels automatiseren van de dagvaarding en het deels uitlezen van de antwoorden. Bovendien wordt gewerkt met links die aan uw cliënt worden gestuurd om informatie op te halen. Deze wordt centraal opgeslagen waarna alles ineens, en compleet, aan de Rechtbank kan worden gestuurd.

Dit alles zorgt ervoor dat u als incassospecialist ook dit soort dossiers met een lach kunt blijven oppakken. Bent u incassospecialist en wilt u meer weten over hoe de Modellengenerator uw praktijk kan helpen efficiënter te werken? Maak dan nu uw gratis demo account aan en neem zelf de proef op de som.